DVANÁSŤ TRADÍCIÍ AL-ANON

1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Osobné napredovanie závisí u väčšiny členov od jednoty spoločenstva.

2. Naše spoločenstvo má len jednu autoritu – milujúceho Boha, ktorý sa prejavuje vo svedomí skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi a nevládnu nám.

3. Príbuzní a priatelia alkoholikov, ktorí sa spolu stretávajú, aby si mohli navzájom pomáhať, sa môžu nazývať Rodinnou skupinou Al-Anon v tom prípade, ak ako skupina nemajú spojenie so žiadnou inou organizáciou. Jedinou podmienkou členstva je, že niekto z našich príbuzných alebo priateľov trpí alkoholizmom.

4. Každá skupina by sa mala rozhodovať samostatne, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny Al-Anon alebo spoločenstvo AA ako celok.

5. Každá Rodinná skupina Al-Anon má len jeden cieľ: pomáhať rodinám alkoholikov. Napĺňame ho tým, že sami uplatňujeme Dvanásť krokov AA, povzbudzujeme a chápeme našich príbuzných, ktorí sú alkoholici, a prijímame a podporujeme rodiny alkoholikov.

6. Naše Rodinné skupiny Al-Anon by sa nikdy nemali hlásiť k žiadnej inej organizácii, ani ju finančne podporovať, alebo jej prepožičiavať svoje meno, aby nás problémy prestíže, peňazí a majetku neodklonili od nášho prvoradého duchovného cieľa. Hoci sme samostatné spoločenstvo, vždy by sme mali spolupracovať s Anonymnými alkoholikmi.

7. Každá skupina Al-Anon by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.

8. Činnosť súvisiaca s Dvanástym krokom Al-Anon by mala zostať neprofesionálna, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.

9. Naše skupiny ako také by nikdy nemali byť organizované, ale môžu vytvárať služobné výbory a komisie, ktoré sú zodpovedné priamo tým, ktorým slúžia.

10. Rodinné skupiny Al-Anon nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Meno Al-Anon by sa nikdy nemalo zaťahovať do verejných sporov.

11. V oblasti vzťahov s verejnosťou uplatňujeme stratégiu založenú skôr na príťažlivosti programu Al-Anon ako na reklame. V tlači, rozhlase, filmoch a televízii musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu. Zvláštny dôraz musíme klásť na ochranu anonymity všetkých členov AA.

12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a trvalo nám pripomína nadradenosť princípov nad osobnosťami.