Ako založiť skupinu Al-Anon

MODLITBA VYROVNANOSTI Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem, odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.


Al-Anon na Slovensku
www.alanonslovensko.sk

Len pre vnútornú potrebu Al-Anon

WWW.ALANONSLOVENSKO.SK
VYTVORENIE SKUPINY
Informačný leták

Založenie a vybudovanie zdravej skupiny je duchovnou aktivitou. Vyžaduje si čas a záväzok. Predtým, než začnete alebo sa rozhodnete, že s tým skončíte, požiadajte o pomoc! Sme vám k dispozícii a môžeme vám poskytnúť informácie, podporu a povzbudenie. Al-Anon je náš program; nemusíte v tom byť sami!

Ako založiť skupinu Al-Anon


Al-Anon na Slovensku

KTO MÔŽE ZALOŽIŤ SKUPINU?

Akíkoľvek dvaja alebo viac príbuzných alebo priateľov alkoholikov, ktorí sa stretávajú, aby vyriešili svoj spoločný problém, sa môžu nazývať skupinou Al-Anon za predpokladu, že ako skupina nie sú pričlenení k nijakej inej organizácii. Profesionáli alebo členovia AA môžu iniciovať založenie skupiny Al-Anon/Alateen za predpokladu, že tieto stretnutia potom vedú členovia Al-Anon/Alateen.
.
KDE ZAČAŤ?

Toto sú odporúčania potrebné pre založenie skupiny.
V závislosti od individuálnych potrieb môžu byť prítomné aj iné faktory a sled udalostí sa môže odlišovať.
Skontaktujte sa s niektorými z členov Al-Anon na miestach, kde tieto skupiny už fungujú, kvôli prípadnému usmerneniu alebo asistencii. Rozhodnite o druhu skupiny, akú chcete založiť. Rozhodnite o dni a čase stretnutí; pri tomto rozhodovaní vezmite do úvahy aj iné stretnutia vo vašom okolí. Nájdite vhodné miesto, kde sa budú konať stretnutia (napr. zariadenia náboženských organizácií, školy, nemocnice a iné verejné zariadenia).
Stanovte dátum prvého stretnutia a pripravte letáky na informovanie širokej verejnosti (nemocnice, zdravotné strediská, psychologické poradne, knižnice, verejné miesta na lepenie plagátov ...). Vyberte názov pre vašu skupinku (pozri nižšie). Zaregistrujte sa vo Svetovom ústredí rodinných skupín Al-Anon a svoje kontaktné údaje oznámte kancelárii Združenia pre služby Al-Anon v SR, aj redakcii časopisu Prameň (časopis pre AA a Al- Anon na Slovensku).

AKÉ DRUHY SKUPÍN EXISTUJÚ?

Pravidelné skupiny môžu mať otvorené alebo uzavreté stretnutia a môžu sa usilovať prilákať kohokoľvek, kto je alebo bol ovplyvnený pitím inej osoby. (Otvorené stretnutia vítajú medzi sebou nečlenov, napr. Študentov alebo odborníkov; uzavreté stretnutia sú pre členov a budúcich možných členov, ktorých životy sú ovplyvnené pitím inej osoby.) Skupiny s limitovaným prístupom sa stretávajú v oblastiach, ktoré nie sú bežne dostupné (napr. Priemyselné, vojenské alebo školské prostredie). Inštitučné skupiny sa stretávajú v nemocniciach, liečebných strediskách alebo nápravných ústavoch, atď.
(Niektoré skupiny, ktoré sa stretávajú v nemocniciach alebo v liečebných strediskách, sú bežné skupiny. Od inštitučných skupín sa odlišujú v tom, že tieto obyčajne trvajú len prechodnú dobu a sú to v podstate stretnutia nováčikov.) Skupiny so špeciálnym zameraním sa sústreďujú na prilákanie zvláštnej kategórie členov za predpokladu, že skupina zostane otvorená a nevylučuje nijakého člena Al-Anon, ktorý potrebuje stretnutie. Iné druhy skupín identifikujú ráz stretnutí – napr. skupiny pre nováčikov, študijné skupiny, skupiny, kde sa preberajú kroky, atď. V prostredí, kde je pôsobenie
Al-Anon novinkou, môžu dobre fungovať skupiny s otvorenými rôznych tém, ako sú slogany, Kroky, odpútanie, atď.


AKÝ NÁZOV BY SME SI MALI VYBRAŤ?

Väčšina skupín používa názov, ktorý je buď opisom ich lokality, času alebo dňa stretnutí, účelu stretnutí alebo programovú frázu, plus slová “Al-Anon” alebo RSA (rodinné skupiny Al-Anon). Je dôležité vyhnúť sa názvu, ktorý by mohol naznačovať pričlenenie k nejakej vonkajšej jednotke, napr. názvu miesta, kde sa skupina stretáva. Navrhujeme názvy, ako RSA na hlavnej, Štvrtkovečerný Al-Anon, Cesty k uzdraveniu
RSA, Pondelkoví nováčikovia Al-Anon, Hľadači vyrovnanosti RSA....


AKÉ POZÍCIE V SKUPINE EXISTUJÚ?

Zástupca skupiny je jej člen, ktorý navštevuje oblastné stretnutia, robí oznamy Al-Anon, navrhuje aplikáciu Dvanástich tradícií, povzbudzuje k využívaniu literatúry
schválenej Konferenciou Al-Anon a časopisu Prameň
a odovzdáva informácie z Ústredia rodinných skupín Al-Anon. (Členovia Al- Anon, ktorí sú takisto členmi AA, nemôžu slúžiť ako zástupcovia skupiny.) Predseda/tajomník otvára a uzatvára stretnutia, zabezpečuje rečníkov a predstavuje tému programu (môžu to byť oddelené pozície). Pokladník zbiera príspevky podľa siedmej tradície a peniaze za predaj literatúry, spravuje fondy skupiny, platí výdavky skupiny, pravidelne oboznamuje s príjmami a výdajmi a pripomína členom potrebu prispievať do svetového ústredia a miestnej štruktúry. (V niektorých skupinách prednáša požiadavky na financovanie miestnej štruktúry zástupca alebo tajomník.) Zástupca pre literatúru objednáva, vystavuje a odkladá literatúru schválenú
konferenciou. Zástupca pre prípravu občerstvenia pripravuje pred stretnutím kávu/čaj, víta nováčikov, nakupuje občerstvenie a po ukončení stretnutia uprace
a poumýva riad.


Poznámka: Meno zástupcu skupiny je uvedené v databáze svetového ústredia, ale nie je
to podmienkou pre registráciu. Niekedy trvá dosť dlho, kým si skupina po svojom vzniku zvolí svojho zástupcu. Dovtedy môže byť kontaktnou osobou ktokoľvek z tých, ktorí stáli pri zrode skupiny.


AKO SA ZAREGISTROVAŤ
VO SVETOVOM ÚSTREDÍ?

Napíšte do Svetového ústredia a požiadajte o registračný formulár. Ústredie vás zaregistruje okamžite po zaslaní týchto informácií: Názov skupiny Dátum, čas stretnutí a akékoľvek zvláštne charakteristiky (napr. zákaz fajčiť, bezbariérový prístup, atď.) vrátane presných pokynov, ak nie je ľahké nájsť miesto stretnutí v danom zariadení
(napr. na poschodí, na prízemí). Súčasná poštová adresa osoby, ktorá bude prijímať poštu z ústredia pre skupinu (môže to byť ktokoľvek zo skupiny alebo tiež P.O. Box) Kontaktné mená – lepšie dve, ale prinajmenšom jeden, kto je ochotný prijímať telefonáty
od nováčikov alebo iných členov, hľadajúcich stretnutia Pred zaregistrovaním skupiny Alateen musí mať táto člena (členov) Al-Anon, ktorý bude slúžiť ako jej sponzor. Poznámka: Svetové ústredie zaregistruje akúkoľvek skupinu, ktorá sa ustanoví ako Rodinná skupina Al-Anon s tým, že bude dodržiavať tradície a že jej stretnutia budú otvorené pre akéhokoľvek člena Al-Anon alebo Alateen. Ústredie nemôže zaregistrovať
nijakú skupinu, ktorá je určená len pre členov Al-Anon, ktorí sú zároveň zotavujúcimi sa alkoholikmi a členmi AA, pretože nemá oprávnenie k tomu, aby mohla mať svojho
zástupcu.


ČO MÔŽEME OČAKÁVAŤ
OD SVETOVÉHO ÚSTREDIA?

Registrácia v Svetovom ústredí zaisťuje spojenie
s celosvetovou skupinou Al-Anon. Keď zaregistrujete svoju skupinu, môžete počítať s neustálou podporou ústredia, ktorá zahŕňa nasledovné: Rozraďovač
s informáciami týkajúcimi sa rôznych predmetov, ako je
vedenie záznamov o skupine a oblasti, navrhovaná povaha stretnutí, skupinové tipy a témy, informácie
o literatúre schválenej konferenciou, materiály a návrhy na spravovanie financií. Bezplatná Príručka pre službu Al-Anon/Alateen a prostriedky pre pomoc skupine, aby mohla prosperovať a rásť (revidovanú kópiu príručky získa automaticky každá zaregistrovaná skupina). Bulletin o novinkách Al-Anon, akciách a ponuke novej literatúry a materiálu. Ústredie na vás usmerní členov, ktorí zavolajú na bezplatnú linku adresára a odovzdá im vami poskytnuté informácie. Aktualizované informácie skupín a iné pravidelné poštové zásielky
z ústredia s tipmi a témami služby.


AKO MÔŽEME ZÍSKAVAŤ ČLENOV?

Oznámte vytvorenie vašej skupiny čo najväčšiemu počtu jednotlivcov. Informujte ich osobne alebo poštou o prvom stretnutí. Môžete takisto pozvať členov z iných skupín. Vaša skupina môže mať spočiatku nízku návštevnosť; Al-Anon je obľúbený program a po čase skupina narastie. Tu sú nejaké návrhy ... O stretnutí informujte ostatné skupiny Al-Anon. Upovedomte o ňom odborníkov, akými sú duchovní, zdravotníci a právne profesie a tiež tí, ktorí sú poradcami pre rodiny alkoholikov. V miestnych novinách uverejnite oznam s časom, dátumom a miestom stretnutia. Mnohé noviny uverejňujú takéto informácie bezplatne. Požiadajte
členov AA, aby oznámili začiatok vašich nových stretnutí. Skupina Al-Anon je jadrom programu Al-Anon!

• Krok 1 - Prijatie
• Krok 2 - Viera
• Krok 3 - Podvolenie sa a dôvera
• Krok 4 - Úprimnosť
• Krok 5 - Odvaha
• Krok 6 - Ochota
• Krok 7 - Pokora
• Krok 8 - Odpustenie
• Krok 9 - Sloboda
• Krok 10 - Vytrvalosť
• Krok 11 - Trpezlivosť
• Krok 12 - Dobročinnosť a láska
• " .... a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach."


Al-Anon na Slovensku
www.alanonslovensko.sk

Len pre vnútornú potrebu Al-Anon

WWW.ALANONSLOVENSKO.SK
VYTVORENIE SKUPINY
Informačný leták

Ako založiť skupinu Al-Anon


Al-Anon na Slovensku

KTO MÔŽE ZALOŽIŤ SKUPINU?

Akíkoľvek dvaja alebo viac príbuzných alebo priateľov alkoholikov, ktorí sa stretávajú, aby vyriešili svoj spoločný problém, sa môžu nazývať skupinou Al-Anon za predpokladu, že ako skupina nie sú pričlenení k nijakej inej organizácii. Profesionáli alebo členovia AA môžu iniciovať založenie skupiny Al-Anon/Alateen za predpokladu, že tieto stretnutia potom vedú členovia Al-Anon/Alateen.
.
KDE ZAČAŤ?

Toto sú odporúčania potrebné pre založenie skupiny.
V závislosti od individuálnych potrieb môžu byť prítomné aj iné faktory a sled udalostí sa môže odlišovať.
Skontaktujte sa s niektorými z členov Al-Anon na miestach, kde tieto skupiny už fungujú, kvôli prípadnému usmerneniu alebo asistencii. Rozhodnite o druhu skupiny, akú chcete založiť. Rozhodnite o dni a čase stretnutí; pri tomto rozhodovaní vezmite do úvahy aj iné stretnutia vo vašom okolí. Nájdite vhodné miesto, kde sa budú konať stretnutia (napr. zariadenia náboženských organizácií, školy, nemocnice a iné verejné zariadenia).
Stanovte dátum prvého stretnutia a pripravte letáky na informovanie širokej verejnosti (nemocnice, zdravotné strediská, psychologické poradne, knižnice, verejné miesta na lepenie plagátov ...). Vyberte názov pre vašu skupinku (pozri nižšie). Zaregistrujte sa vo Svetovom ústredí rodinných skupín Al-Anon a svoje kontaktné údaje oznámte kancelárii Združenia pre služby Al-Anon v SR, aj redakcii časopisu Prameň (časopis pre AA a Al- Anon na Slovensku).

AKÉ DRUHY SKUPÍN EXISTUJÚ?

Pravidelné skupiny môžu mať otvorené alebo uzavreté stretnutia a môžu sa usilovať prilákať kohokoľvek, kto je alebo bol ovplyvnený pitím inej osoby. (Otvorené stretnutia vítajú medzi sebou nečlenov, napr. Študentov alebo odborníkov; uzavreté stretnutia sú pre členov a budúcich možných členov, ktorých životy sú ovplyvnené pitím inej osoby.) Skupiny s limitovaným prístupom sa stretávajú v oblastiach, ktoré nie sú bežne dostupné (napr. Priemyselné, vojenské alebo školské prostredie). Inštitučné skupiny sa stretávajú v nemocniciach, liečebných strediskách alebo nápravných ústavoch, atď.
(Niektoré skupiny, ktoré sa stretávajú v nemocniciach alebo v liečebných strediskách, sú bežné skupiny. Od inštitučných skupín sa odlišujú v tom, že tieto obyčajne trvajú len prechodnú dobu a sú to v podstate stretnutia nováčikov.) Skupiny so špeciálnym zameraním sa sústreďujú na prilákanie zvláštnej kategórie členov za predpokladu, že skupina zostane otvorená a nevylučuje nijakého člena Al-Anon, ktorý potrebuje stretnutie. Iné druhy skupín identifikujú ráz stretnutí – napr. skupiny pre nováčikov, študijné skupiny, skupiny, kde sa preberajú kroky, atď. V prostredí, kde je pôsobenie
Al-Anon novinkou, môžu dobre fungovať skupiny s otvorenými rôznych tém, ako sú slogany, Kroky, odpútanie, atď.


AKÝ NÁZOV BY SME SI MALI VYBRAŤ?

Väčšina skupín používa názov, ktorý je buď opisom ich lokality, času alebo dňa stretnutí, účelu stretnutí alebo programovú frázu, plus slová “Al-Anon” alebo RSA (rodinné skupiny Al-Anon). Je dôležité vyhnúť sa názvu, ktorý by mohol naznačovať pričlenenie k nejakej vonkajšej jednotke, napr. názvu miesta, kde sa skupina stretáva. Navrhujeme názvy, ako RSA na hlavnej, Štvrtkovečerný Al-Anon, Cesty k uzdraveniu
RSA, Pondelkoví nováčikovia Al-Anon, Hľadači vyrovnanosti RSA....


AKÉ POZÍCIE V SKUPINE EXISTUJÚ?

Zástupca skupiny je jej člen, ktorý navštevuje oblastné stretnutia, robí oznamy Al-Anon, navrhuje aplikáciu Dvanástich tradícií, povzbudzuje k využívaniu literatúry
schválenej Konferenciou Al-Anon a časopisu Prameň
a odovzdáva informácie z Ústredia rodinných skupín Al-Anon. (Členovia Al- Anon, ktorí sú takisto členmi AA, nemôžu slúžiť ako zástupcovia skupiny.) Predseda/tajomník otvára a uzatvára stretnutia, zabezpečuje rečníkov a predstavuje tému programu (môžu to byť oddelené pozície). Pokladník zbiera príspevky podľa siedmej tradície a peniaze za predaj literatúry, spravuje fondy skupiny, platí výdavky skupiny, pravidelne oboznamuje s príjmami a výdajmi a pripomína členom potrebu prispievať do svetového ústredia a miestnej štruktúry. (V niektorých skupinách prednáša požiadavky na financovanie miestnej štruktúry zástupca alebo tajomník.) Zástupca pre literatúru objednáva, vystavuje a odkladá literatúru schválenú
konferenciou. Zástupca pre prípravu občerstvenia pripravuje pred stretnutím kávu/čaj, víta nováčikov, nakupuje občerstvenie a po ukončení stretnutia uprace
a poumýva riad.


Poznámka: Meno zástupcu skupiny je uvedené v databáze svetového ústredia, ale nie je
to podmienkou pre registráciu. Niekedy trvá dosť dlho, kým si skupina po svojom vzniku zvolí svojho zástupcu. Dovtedy môže byť kontaktnou osobou ktokoľvek z tých, ktorí stáli pri zrode skupiny.


AKO SA ZAREGISTROVAŤ
VO SVETOVOM ÚSTREDÍ?

Napíšte do Svetového ústredia a požiadajte o registračný formulár. Ústredie vás zaregistruje okamžite po zaslaní týchto informácií: Názov skupiny Dátum, čas stretnutí a akékoľvek zvláštne charakteristiky (napr. zákaz fajčiť, bezbariérový prístup, atď.) vrátane presných pokynov, ak nie je ľahké nájsť miesto stretnutí v danom zariadení
(napr. na poschodí, na prízemí). Súčasná poštová adresa osoby, ktorá bude prijímať poštu z ústredia pre skupinu (môže to byť ktokoľvek zo skupiny alebo tiež P.O. Box) Kontaktné mená – lepšie dve, ale prinajmenšom jeden, kto je ochotný prijímať telefonáty
od nováčikov alebo iných členov, hľadajúcich stretnutia Pred zaregistrovaním skupiny Alateen musí mať táto člena (členov) Al-Anon, ktorý bude slúžiť ako jej sponzor. Poznámka: Svetové ústredie zaregistruje akúkoľvek skupinu, ktorá sa ustanoví ako Rodinná skupina Al-Anon s tým, že bude dodržiavať tradície a že jej stretnutia budú otvorené pre akéhokoľvek člena Al-Anon alebo Alateen. Ústredie nemôže zaregistrovať
nijakú skupinu, ktorá je určená len pre členov Al-Anon, ktorí sú zároveň zotavujúcimi sa alkoholikmi a členmi AA, pretože nemá oprávnenie k tomu, aby mohla mať svojho
zástupcu.


ČO MÔŽEME OČAKÁVAŤ
OD SVETOVÉHO ÚSTREDIA?

Registrácia v Svetovom ústredí zaisťuje spojenie
s celosvetovou skupinou Al-Anon. Keď zaregistrujete svoju skupinu, môžete počítať s neustálou podporou ústredia, ktorá zahŕňa nasledovné: Rozraďovač
s informáciami týkajúcimi sa rôznych predmetov, ako je
vedenie záznamov o skupine a oblasti, navrhovaná povaha stretnutí, skupinové tipy a témy, informácie
o literatúre schválenej konferenciou, materiály a návrhy na spravovanie financií. Bezplatná Príručka pre službu Al-Anon/Alateen a prostriedky pre pomoc skupine, aby mohla prosperovať a rásť (revidovanú kópiu príručky získa automaticky každá zaregistrovaná skupina). Bulletin o novinkách Al-Anon, akciách a ponuke novej literatúry a materiálu. Ústredie na vás usmerní členov, ktorí zavolajú na bezplatnú linku adresára a odovzdá im vami poskytnuté informácie. Aktualizované informácie skupín a iné pravidelné poštové zásielky
z ústredia s tipmi a témami služby.


AKO MÔŽEME ZÍSKAVAŤ ČLENOV?

Oznámte vytvorenie vašej skupiny čo najväčšiemu počtu jednotlivcov. Informujte ich osobne alebo poštou o prvom stretnutí. Môžete takisto pozvať členov z iných skupín. Vaša skupina môže mať spočiatku nízku návštevnosť; Al-Anon je obľúbený program a po čase skupina narastie. Tu sú nejaké návrhy ... O stretnutí informujte ostatné skupiny Al-Anon. Upovedomte o ňom odborníkov, akými sú duchovní, zdravotníci a právne profesie a tiež tí, ktorí sú poradcami pre rodiny alkoholikov. V miestnych novinách uverejnite oznam s časom, dátumom a miestom stretnutia. Mnohé noviny uverejňujú takéto informácie bezplatne. Požiadajte
členov AA, aby oznámili začiatok vašich nových stretnutí. Skupina Al-Anon je jadrom programu Al-Anon!

• Krok 1 - Prijatie
• Krok 2 - Viera
• Krok 3 - Podvolenie sa a dôvera
• Krok 4 - Úprimnosť
• Krok 5 - Odvaha
• Krok 6 - Ochota
• Krok 7 - Pokora
• Krok 8 - Odpustenie
• Krok 9 - Sloboda
• Krok 10 - Vytrvalosť
• Krok 11 - Trpezlivosť
• Krok 12 - Dobročinnosť a láska
• " .... a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach."