Al-Anon na Slovensku

Ovplyvnilo váš život nadmerné pitie alkoholu blízkeho človeka?
U nás nájdete pomoc, nádej a užitočné informácie.

Preambula

Rodinné skupiny Al-Anon sú spoločenstvom príbuzných a priateľov alkoholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby riešili svoje spoločné problémy. Sme presvedčení, že alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje celú rodinu, aže zmena postojov môže pomáhať v uzdravovaní.

Skupiny Al-Anon nie sú spojené so žiadnou sektou, náboženským spoločenstvom, politickým zoskupením, organizáciou, ani inštitúciou. Nezapájajú sa do žiadnych sporov a nezaujímajú k nim stanovisko. Nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.

Al-Anon má jediný cieľ: pomáhať rodinám alkoholikov. Napĺňame ho uplatňovaním Dvanástich krokov, prijímaním a podporovaním rodín alkoholikov a vyjadrovaním pochopenia a povzbudenia alkoholikovi.