12 Krokov Al-Anon

 1. Priznali sme svoju bezmocnosť voči alkoholu – to, že naše životy sa stali neovládateľné.
 2. Dospeli sme k viere, že Sila väčšia ako naša nám môže prinavrátiť duševné zdravie.
 3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha, ako ho chápeme.
 4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.
 5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
 6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky tieto naše charakterové chyby.
 7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
 8. Spísali sme zoznam všetkých ľudí, ktorým sme ublížili, a stali sme sa
  ochotnými urobiť nápravu u všetkých.
 9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo.
 10. Pokračovali sme v osobnej inventúre, a keď sme urobili chybu, ihneď sme to priznali.
 11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom, ako ho chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu pre nás a mali silu ju uskutočniť.
 12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo druhým a uplatňovať tieto princípy vo všetkých svojich záležitostiach.