Cieľ a návrhy

Rodinné skupiny Al-Anon

Rodinné skupiny Al-Anon sú spoločenstvom mužov, žien a detí každého veku a pôvodu, ktorých životy boli ovplyvnené kompulzívnym (nutkavým) pitím ich rodinného člena alebo priateľa. Alateen, ktorý je súčasťou Al-Anon, je pre mladých ľudí, ovplyvnených pitím iného človeka.

Bez ohľadu na to, či alkoholik dospel k abstinencii alebo nie, rodina a priatelia môžu výrazným spôsobom pomôcť samým sebe.

Cieľ

Každá rodinná skupina Al-Anon má jeden cieľ: pomôcť rodinám a priateľom alkoholikov. Toto je možné dosiahnuť nasledovným spôsobom:

 • Ponúknutím útechy, nádeje a priateľstva rodinám a priateľom problémových pijanov.
 • Poskytnutím príležitosti zotaviť sa z následkov rodinnej choroby alkoholizmu.
 • Duchovným rastom prostredníctvom uplatňovania Dvanástich krokov adaptovaných od Anonymných alkoholikov (AA).
 • Zdieľaním sa so svojimi skúsenosťami súvisiacimi s rodinnou chorobou alkoholizmu a učením sa toho, ako nám môže program Al-Anon pomôcť pri poskytnutí porozumenia a povzbudenia alkoholikovi.
 • Používaním princípu anonymity kvôli pocitu bezpečia, že počas stretnutia, aj mimo neho pri ostatných individuálnych rozhovoroch môžeme hovoriť celkom otvorene.

Členstvo v skupine Al-Anon a pravidelná návštevnosť stretnutí nám ukazujú nové spôsoby, ako riešiť svoj problém. Nachádzame tu priateľov, ktorí nám rozumejú. Tým, že sa staneme súčasťou konštruktívneho programu, môžeme dosiahnuť osobné naplnenie a nový spôsob života.

V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Učíme sa, že náš rast a vyrovnanosť závisia od nášho sústredenia sa na samých seba. Nekritizujeme ani neodsudzujeme alkoholikov, ani s ostatnými nediskutujeme o ich nedostatkoch. Zotavenie zahŕňa prevzatie zodpovednosti za svoje vlastné činy a pocity.

Prísne vyhýbanie sa klebetám udržiava skupinu jednotnú a ochraňuje anonymitu našich členov, aj členov AA.

Náš program je duchovný, ale nie náboženský. Svoje presvedčenia iným nevnucujeme. Každý z nás má slobodu definovať svoju osobnú, individuálnu spiritualitu.

Návrhy pre nových členov

Naučte sa prijať skutočnosť, že alkoholici trpia chorobou, ktorú nemôžu ovládať. Snažte sa vyhýbať sekírovaniu, nadávaniu a hádkam. Nič z toho nepomôže a škodí to aj vám, aj alkoholikovi.

Vyhýbajte sa sťažnostiam na chyby alkoholika. Klebety o členoch Al-Anon a AA bránia vášmu osobnému rastu.

Vždy, keď riešite niečo, čo súvisí s alkoholizmom, pamätajte na to, že vy ste alkoholizmus nespôsobili, nemôžete ho kontrolovať, ani liečiť.

Ďalej sa o alkoholizme učte čítaním literatúry Al-Anon, ktorá je k dispozícií na našich stretnutiach.

Denne meditujte (premýšľajte) o jednoduchých sloganoch Al-Anon:

 • Prvým veciam prvé miesto
 • Ži a nechaj žiť
 • Pomaly a pokojne
 • Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu
 • Deň po dni
 • Počúvaj a uč sa
 • Aké je to dôležité?
 • Maj otvorenú myseľ

Zapojte sa do Al-Anon; ak budete pomáhať iným, pomôže to aj vám. Skúmajte svoje vlastné nedostatky a snažte sa ich napraviť. Čoskoro zistíte, že sa vo svojej mysli dokážete odpútať od vašich problémov.

Ak je alkoholik členom AA

Buďte ochotní spolupracovať s úsilím alkoholika dosiahnuť triezvosť a zachovať si ju pomocou AA, no nebuďte mu prekážkou, ani mu neraďte. Alkoholik má oveľa lepšiu šancu byť úspešným, keď bude mať slobodu sám pracovať na vlastných problémoch.

Prekonať posadnutosť pitím si obyčajne vyžaduje rovnako silný motív smerom k začleneniu sa do AA. S láskou akceptujte alkoholikovu potrebu tráviť viac času na stretnutiach a konaním práce na Dvanástom kroku (pomoc iným).

Keď má alkoholik kvôli AA veľa práce, pocitu osamelosti sa môžete zbaviť tým, že sa aktívne zapojíte do Al-Anon. Nájdite iných, ktorí využili program Al-Anon k tomu, aby sa prispôsobili mnohým zmenám, ktoré so sebou abstinencia prináša.

Buďte trpezliví – a potom ešte trpezlivejší. Niekedy je ťažšie prehliadať každodenné maličkosti, ktoré nás znervózňujú, než riešiť veľké problémy.

Nenechajte sa znechutiť, keď veci napredujú pomaly.

Vo svojich očakávaniach buďte flexibilní. Zdeformované vzťahy, ktoré sú následkom pitia, zanechávajú za sebou veľa osobných problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Pomôže vám trpezlivosť a porozumenie.

Nevzdávajte to. Naučte sa vzdať sa pochybností dokonca aj vtedy, keď dôjde k recidíve.

Ak alkoholik nie je členom AA

Mnohí členovia Al-Anon žijú s alkoholikom, ktorý stále pije. V Al-Anon sa učíme, že naše šťastie a pokoj mysle nemusí závisieť od abstinencie iných. Vo svojom živote uplatňujte láskyplné odpútanie sa od alkoholika.

Vzdajte sa očakávaní a rozhorčení, ktoré nás zraňujú rovnako, ak nie ešte viac, ako alkoholika.

Využite podporu ostatných členov. Svoj život môžeme žiť vyrovnane a s láskou.

Ak vo vašej blízkosti neexistuje skupina Al-Anon

Môžete ju založiť. Na jej založenie stačia dvaja alebo traja príbuzní alebo priatelia alkoholikov, ktorí potrebujú a chcú pomoc Al-Anon. Podmienkou je, aby ste túto skupinu nepričlenili k nijakej inej organizácii mimo Al-Anon.

Odporúčaná preambula Al-Anon k Dvanástim krokom

Al-Anon je spoločenstvom príbuzných a priateľov alkoholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať iným uzdraviť sa z alkoholizmu. Veríme, že alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje celú rodinu a že zmena postojov môže alkoholikovi pomôcť v liečbe.

Al-Anon nie spojené so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inštitúciou. Al-Anon sa nezúčastňuje verejných diskusií a nezaujíma stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva.

Al-Anon nemá žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonáva len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.

Al-Anon má jediný cieľ: pomôcť rodinám alkoholikov. Napĺňame ho prostredníctvom uplatňovania Dvanástich krokov, prijímania a potešovania rodín alkoholikov, ako aj tým, že alkoholikovi poskytujeme porozumenie a povzbudenie.

Dvanásť krokov

 1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom – naše životy sa stali neovládateľné.
 2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.
 3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha tak, ako ho my chápeme.
 4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.
 5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
 6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.
 7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
 8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.
 9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo.
 10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.
 11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
 12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.

Modlitba vyrovnanosti

Uvažovanie o každej myšlienke Modlitby vyrovnanosti vám môže pomôcť vnímať vašu situáciu z jasnejšej perspektívy.

Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem;
odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem
a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.