Jazyk Al-Anon

Pre niektorých z nás bol Al–Anon posledným východiskom: prežívali sme bolesť, boli sme zúfalí, niektorí z nás sa už vzdali poslednej nádeje. Prišli sme na svoje prvé stretnutie (a chodili sme tam aj naďalej), aby sme tu našli úľavu od hroznej bolesti, na ktorú sme si postupom času zvykli. Vedeli sme, že naše utrpenie súviselo s pitím iného človeka a vedeli sme, že kvôli tomu nedokážeme žiť normálny život.

Ako nováčikovia v Al-Anon sme rozmýšľali, o čom sa v skupine bude hovoriť. Možno nás prekvapilo to, čo sme tam počuli, a aj to, čo sme nepočuli. Niektorí z nás tu prišli s vierou, že keď raz alkoholik vytriezvie, naša bolesť zmizne. Mysleli sme si, že členovia Al-Anon nás možno naučia, ako pitie zastaviť.

Veľmi veľa mýtov sme na stretnutiach pochovali. Dopočuli sme sa, že nemôžeme donútiť iného človeka, aby prestal piť, že triezvosť neznamená, že odteraz už bude všetko v poriadku a že každý z nás je zodpovedný za riešenie svojej vlastnej bolesti. Tiež sme sa dopočuli o dôvere v Silu, ktorá je väčšia než sme my.

Naďalej chodíme do Al-Anon, lebo to funguje. Funguje to kvôli tomu, že je to pozitívny program založený na spoločnej skúsenosti členov – ľudí, ktorých život je ovplyvnený pitím iného človeka. Al–Anon funguje, pretože nám pomáha sústrediť sa na seba a na svoje vlastné zotavovanie. A funguje hlavne preto, lebo je to jednoduchý program.

Jednoduchosť tohto programu sa odráža v jeho nástrojoch, ktoré tvorí Dvanásť krokov, Dvanásť tradícií, Dvanásť konceptov služby, Modlitba vyrovnanosti, slogany, sponzorstvo, literatúra a dar, ktorý spočíva v úprimnom zdieľaní sa členov. Tieto jednoduché nástroje nám pomáhajú dostať sa zo všetkého negativizmu a zmätku a pripomínajú nám, že za všetkými rozdielnosťami jednotlivcov je duchovné jadro, ktoré nás zjednocuje a pomáha nám nájsť vyrovnanosť. Vďaka tomu sme na tom lepšie a kvôli tomu tam neprestávame chodiť.

Ako vďační členovia Al-Anon môžeme prejavovať svoju lásku a vďačnosť za program posilňovaním súladu v skupine, snahou byť pozitívnymi a nekomplikovať to. Program Al-Anon je tu pre nás. Dodržiavanie jeho Tradícií a princípov nám pomôže zabezpečiť to, že tu bude aj naďalej pre iných.

O čom hovoria členovia Al-Anon na stretnutiach?

Na našich stretnutiach sa navzájom delíme so svojimi skúsenosťami, silou a nádejou s tým, že sa sústreďujeme na seba a na nástroje zotavovania Al–Anon. Osobné zotavovanie cez duchovný rast a spoločné dobro skupiny sú najdôležitejšie. Sústredením sa na svoje vlastné pocity a postoje voči našej situácii namiesto toho, aby sme sa sústreďovali na všetky podrobnosti danej situácie, prispievame k jednote skupiny a k nášmu zotavovaniu. Hovoríme o tom, ako choroba alkoholizmu ovplyvnila naše myslenie a správanie. Hovoríme o tom, aký sme mali podiel na svojich vlastných problémoch a ako meníme svoje postoje a činy aplikovaním programu Al-Anon do vlastných životov. Možno zistíme, že zakladanie našej skupinovej diskusie na určitom Kroku, Tradícii, Koncepte, slogane alebo iných nástrojoch programu nám pomáha zlepšovať naše chápanie programu, podporovať rast a prinášať vyrovnanosť.

Čo je Dvanásť krokov a Dvanásť tradícií? Je to niečo náboženské?

Dvanásť krokov je jadrom programu Al-Anon a Dvanásť tradícií je jeho chrbtovou kosťou. Nie sú založené na nijakej konkrétnej náboženskej disciplíne, no spolu zabezpečujú duchovný základ pre členov a skupiny Al-Anon. Dvanásť krokov a Dvanásť tradícií stelesňujú princípy, ktoré vedú k zotavovaniu a k duchovnému rastu a pomáhajú nám objaviť v sebe človeka alebo sa stať človekom, akým chceme byť. Aplikovaním týchto princípov v našich každodenných životoch môžeme zlepšiť svoje pocity voči sebe a svoje postoje voči svojej situácii. Kroky slúžia jednotlivým členom, Tradície slúžia skupine ako celku. Pomáhajú udržiavať súlad v skupine a udržiavajú program pozitívny a hutný.

Aký zmysel majú slogany a Modlitba vyrovnanosti?

Slogany a Modlitba vyrovnanosti nás utvrdzujú v tom, aby sme sa kvôli svojmu duchovnému rozvoju spoliehali na svoju Vyššiu moc. Interpretácia sloganov a Modlitby vyrovnanosti v súlade s programom Al-Anon nám pomáha riešiť svoje každodenné osobné problémy. Často zisťujeme, že sú veľmi cenné ako témy pre naše stretnutia skupín.

Prečo je potrebné sponzorstvo a zdieľanie sa medzi štyrmi očami?

Preto, že stretnutia sú sústredené na potreby skupiny a sú limitované časom, nemôžeme predkladať skupine na diskusiu svoje osobné konkrétne problémy. Sponzorstvo a zdieľanie sa medzi štyrmi očami nám poskytuje príležitosť „sňať bremeno“ z duše osobným a konštruktívnym spôsobom. Dopĺňajú stretnutia a pomáhajú nám ustanoviť nové a zdravé vzťahy v rámci spoločenstva. Na stretnutiach Al-Anon sa vyhýbame tomu, aby sme si dávali alebo si pýtali konkrétne rady na rodinné problémy, financie, rozvod, sex, právne záležitosti, zdravotnícku, psychiatrickú, či náboženskú pomoc. Namiesto toho sa zameriavame na to, čo je pre nás v našej situácii nápomocné. Môžeme počúvať, môžeme ponúkať priateľstvo a môžeme umožniť iným naučiť sa, ako pomáhať sebe.

Čo je „telefonické zdieľanie sa“?

Telefonovanie členom medzi stretnutiami nám pomáha pamätať na to, ako aplikovať program v našich životoch. Obidvaja telefonujúci členovia majú úžitok zo zdvorilých a dôverných rozhovorov, ktoré posilňujú pozitívne postoje. Takto vnímame, že v riešení našich problémov nie sme sami. Telefón nám poskytuje príležitosť pre vzájomnú výmenu láskyplnej podpory a poskytuje nám ľahký prístup k asistencii nášho sponzora.

Prečo je častou témou stretnutí anonymita?

Dbáme na zachovávanie anonymity všetkých členov Al-Anon a AA. Znamená to, že nikomu nehovoríme o tom, čo sme na stretnutí počuli alebo koho sme videli – nehovoríme to ani svojim príbuzným, priateľom, či iným členom Al-Anon alebo AA. Naše slobodné vyjadrovanie, ktoré je také dôležité pre naše zotavovanie, spočíva v našom vnímaní istoty, že to, čo na stretnutí povieme, sa nikto nedozvie. Kým každý člen má právo rozhodnúť sa, ako naloží so svojou osobnou anonymitou v rámci spoločenstva, používanie krstných mien nám pripomína, že v Al-Anon sme všetci rovnocenní. Toto nás udržiava v pokore a umožňuje nám to rozvíjať duchovný život.

Tak veľa z mojej bolesti súvisí so životom s aktívnym pijanom. Ako sa môžem sústrediť na seba, keď je mojím problémom alkoholik?

Keď sme prvýkrát prišli do Al-Anon, plní bolesti, frustrácie a hnevu, možno sme vnímali alkoholika ako priamy zdroj našej bolesti. Možno sme chceli diskusiu zamerať na túto osobu. Takisto môžeme byť takí nezvyknutí na to, aby sme sa pozerali na seba, že máme sklony rozprávať o všetkom možnom, len nie o sebe. V Al-Anon si uvedomíme, že veľa z našich ťažkostí vyplýva z našich postojov. Pracujeme na tom, aby sme tieto postoje zmenili a aby sme sa naučili o svojej zodpovednosti voči sebe. Toto nám pomáha objaviť pocity sebahodnoty a napomáha ďalšiemu duchovnému rastu. Dôraz už nie je smerovaný na alkoholika, ale je umiestnený tam, kde má byť – na nás. Preto keď hovoríme svoj vlastný príbeh, nie je to príbeh alkoholika, ale príbeh nášho zotavovania.

Naša rodina je zapojená aj do iného programu zotavovania. Neboli by určité postupy z tejto terapie cenné aj pre ostatných v tomto spoločenstve?

Podľa našich Tradícií sa Al-Anon nehlási k nijakému inému spoločenstvu a nevyjadruje sa k iným otázkam. Sústreďujeme sa na seba a na nástroje programu. Začlenenie vonkajších vplyvov nás odkláňa od našich duchovných cieľov. Diskusia o našich terapeutických sedeniach, modlitebných či meditačných skupinách alebo o našom náboženskom pozadí počas stretnutí narušuje posolstvo Al-Anon a môže iných pozbaviť jedinečnej pomoci, ktorú Al-Anon ponúka. Takisto sa vyhýbame používaniu odborného jazyka. Výrazy používané na určitých terapeutických sedeniach či iných programoch na stretnutia Al-Anon nepatria.

Prečo Al-Anon na svojich stretnutiach nepodporuje používanie odbornej terminológie?

V príručke Al-Anon sa uvádza: „Zámer Al-Anon je posilňovaný, keď sa vyhýbame používaniu odborných výrazov a pomenovaní, keďže tieto môžu u členov vyvolávať zmätok tým, že si to môžu spájať s určitými osobami alebo istým druhom terapie.“ Naše zotavovanie závisí od nášho sústredenia sa na seba ako na člena Al-Anon namiesto sústredenia sa na alkoholika.

Som členom Al-Anon a som zároveň zotavujúci sa alkoholik. Do akej miery by som mal na stretnutiach Al-Anon hovoriť o svojej osobnej skúsenosti s alkoholom?

Niektorí z nás, ktorí chodíme do Al-Anon, trpíme aj chorobou alkoholizmu. No podrobnosti nášho zápasu s alkoholizmom a zotavovaním patria do AA. Al-Anon nie je program pre nachádzanie, udržiavanie, či zlepšovanie triezvosti. Je to program pre ľudí, ktorí sa chcú zotaviť z účinkov pitia iného človeka. Naša identifikácia je založená na tomto spoločnom pute a čerpanie zo sily skupiny je súčasťou nášho zotavovania.

Som členom iného anonymného programu. Nedávno ma požiadali, aby som o tom na stretnutí Al-Anon nehovoril. Prečo?

Obsahom našich diskusií nie je nijaký iný program, ani spoločenstvo. Keď hovoríme o svojej skúsenosti, ktorá sa týka toho, že sme našli triezvosť alebo toho, že sme sa prestali prejedať či hrať automaty, odkláňame sa od zamerania Al-Anon. V Al-Anon sa zameriavame na našu spoločnú skúsenosť, keď sme boli ovplyvnení alkoholizmom iného človeka a na naše zotavovanie tým, že poskytujeme a prijímame vzájomnú pomoc založenú len na tejto skúsenosti. Tí z nás, ktorí sú členmi iných anonymných programov, sa vyhýbajú tomu, aby o tom na stretnutiach hovorili a namiesto toho sa sústreďujú na prístup Al-Anon k rodinnej chorobe alkoholizmu.

Ako psychoterapeut a člen Al-Anon vnímam, že moja profesionálna skúsenosť môže obohatiť diskusiu mojej skupiny. Prečo na stretnutiach nemám hovoriť o svojich odborných poznatkoch?

Tí z nás, ktorí zastávame pozície pomáhajúce iným, môžeme byť zvlášť citliví na bolesť iných. Môžeme vnímať bolesť ostatných členov Al-Anon a môžeme sa s nimi chcieť rozdeliť s úžitkami z našej odbornej praxe. No v Al-Anon sa stretávame ako rovnocenní partneri; nikto tam nevystupuje ako odborník. Náš úspech vychádza z udržiavania si neprofesionálneho prístupu a z dodržiavania princípu anonymity. Každý z nás má niečo, čím môže stretnutia obohatiť a niečo, čo si z nich môže vziať bez ohľadu na naše vzdelanie a spoločenské, či profesionálne pozadie.

Môže o stretnutí Al-Anon poskytovať informácie človek zvonku?

Náš osobný rast v Al-Anon je založený z veľkej časti na myšlienkach a skúsenostiach iných členov Al-Anon. Hoci spíkri z pomáhajúcich profesií – napr. lekári, sociálni pracovníci, duchovní – sú občas požiadaní, aby hovorili o stretnutiach Al-Anon, je zrejmé, že môžu odkloniť pozornosť od nášho vlastného zotavovania na zotavovanie alkoholika. Je dobré zabezpečiť, aby každý spíker zvonku, ktorého požiadame, aby o Al-Anon hovoril, mal skúsenosti na poli alkoholizmu a tiež poznal program Al-Anon. Tiež je užitočné takémuto spíkrovi zvonku navrhnúť tému.

Musíme dávať pozor aj na to, aby sme nepozývali ľudí, ktorí budú propagovať určitý druh terapie, terapeuta, liečebňu, spôsob zotavovania, či konkrétnu inštitúciu. Členovia Al-Anon sú dobrou voľbou za spíkrov pri zvláštnych príležitostiach, akými je napríklad výročie ich osobného zotavovania cez program Al-Anon, pretože toto môže poskytnúť silu a nádej tým, ktorí ich počúvajú.

A čo iná literatúra o alkoholizme a o jeho účinkoch?

Na stretnutiach Al-Anon odporúčame používať oficiálnu literatúru Al-Anon. Pre nových členov je táto literatúra v kombinácii so skúsenosťami, ktoré počujú v spoločenstve, najlepším nástrojom pre rozvoj pozitívnej, duchovnej perspektívy na chorobu alkoholizmu. Literatúra je oficiálne schválená Konferenciou, pretože odráža program v jeho princípe a praxi. Osobné skúsenosti iných ľudí v literatúre nám pomáhajú pochopiť, ako iní úspešne aplikujú program vo svojom živote. Keď v Al-Anon postupne napredujeme, je menej pravdepodobné, že sa necháme zmiasť inou literatúrou a členovia Al-Anon sú povzbudzovaní k tomu, aby čítali všetko dostupné o tejto téme. No čas stretnutí je príliš cenný na to, aby sme tu diskutovali o iných knihách, nahrávkach, filmoch, letákoch, či stratégiách zotavovania bez ohľadu na to, aké sú pre nás užitočné.

Čo môžu členovia Al-Anon robiť, keď vnímajú, že program sa odkláňa od svojho zámeru alebo téma rozhovorov nie je vhodná pre stretnutie Al-Anon?

Obyčajne môžeme veľmi nenásilne nasmerovať tému späť tak, aby bola zameraná na Al–Anon. Niekedy je možno vhodnejšie porozprávať sa s inými jednotlivo alebo to prediskutovať na pracovnom stretnutí skupiny. V niektorých skupinách je zvykom po privítaní požiadať členov, aby sa sústredili na program zotavovania Al-Anon.

Záver

Tieto smernice pre diskusiu na stretnutiach sú založené na Dvanástich tradíciách. Tradície nám pomáhajú vyhýbať sa prekážkam pre jednotu skupiny a pripomínajú nám, aby sme boli sústredení na spoločný zámer nášho spoločenstva. Tradície spolu s príručkou pre službu poskytujú odpovede na veľké množstvo otázok, súvisiacich so skupinou. Je dôležité pamätať, že ani jeden z týchto nástrojov nie je niečím prikázaným. Al-Anon nepoužíva nijaké „musíš“ a rešpektovanie Tradícií znamená „poslúchať nevynútiteľné“. Ak sa skupina neriadi podľa Tradícií, riskuje možnosť konfliktov alebo omylov a mohla by nevedomky pripraviť členov o pomoc, ktorú toľkí v programe Al-Anon nachádzajú.

Al-Anon je pre naše vlastné zotavovanie z účinkov choroby alkoholizmu. Na stretnutia prichádzame preto, lebo hľadáme úprimný záujem, porozumenie a nádej. Program nám pomáha pozrieť sa do svojho vnútra a prevziať zodpovednosť za seba, zlepšiť svoje postoje a odovzdať svoj život do starostlivosti Vyššej moci. Program Al-Anon nezískame nikde inde a keď prichádzame na naše stretnutia, všetko, čo tu očakávame, je práve tento program. Uistenie, že to tak naozaj je, posilňuje súlad skupiny a pomáha udržiavať program pozitívnym, zdravým a trvácnym.